معافیت های مالیاتی مهم و کاربردی در بودجه سال ۱۴۰۰ ( در جریان بررسی )

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۴۸ میلیون تومان

🔹🔹معافیت صاحبان املاک اجاری موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم مبلغ ۳۶ میلیون تومان

🔹🔹معافیت صاحبان مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مبلغ ۳۶ میلیون تومان