یادمان باشد به مهلت نهایی ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم [ پاییز ] سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی

عموم مودیان مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده توجه داشته باشند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۹۹ که مهلت مقرر قانونی آن ۱۵ دی ماه بوده با توجه به تمدید آن تا جمعه ۱۵ بهمن [ با توجه به تعطیلی جمعه ] شنبه ۱۶ بهمن ماه خواهد بود.