قابل توجه صاحبان مشاغلی که برای عملکرد سال ۱۳۹۸ ، نسبت به تکمیل فرم تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اقدام نموده اند

✍️بررسی جهت تایید یا عدم تایید فرم های تعیین مالیات مقطوع این دسته از صاحبان مشاغل تقریبا به پایان رسیده و برای مودیانی که پیامک تایید مالیات مقطوع دریافت داشته اند برگ مالیات قطعی صادر شده است .

✍️آن دسته از مودیان که برایشان پیامک ارسال نشده ، چنین به نظر می رسد که تکمیل و ارسال فرم مالیات مقطوع سال ۹۸ آن ها مورد پذیرش قرار نگرفته و جهت بررسی نهایی توسط دفتر … در جریان تایید یا عدم تایید می باشد.

✍️در بررسی نهایی چنانچه تکمیل فرم مالیات مقطوع برخی از این مودیان مورد پذیرش قرار نگیرد ، با توجه به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی ، اظهارنامه مالیاتی برآوردی توسط سازمان امور مالیاتی بر اساس فعالیت و اطلاعات کسب شده از طرح جامع مالیاتی ( پایگاه های مالیاتی ) تنظیم و بر اساس آن نسبت به تعیین درآمد و مالیات سال ۱۳۹۸ اقدام خواهد شد.