⭕️ آیا نسبت به پلمپ دفاتر قانونی جهت عملکرد ۱۴۰۰ / منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ اقدام نموده اید؟

🔘 کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی که در گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م قرار می گیرند مکلف به تهیه و پلمپ دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت خواهند بود .

🔘 به یاد داشته باشیم آخرین مهلت مقرر در این خصوص جهت پلمپ دفاتر سال مالی ۱۴۰۰ ، تا پایان اسفند سال جاری ( ۲۹/ ۱۲/ ۹۹ ) می باشد.

✍️توصیه می شود با توجه به فرآیند بعضا طولانی اداری ( در برخی موارد پاکت مخصوص در ادارت پست موجود نمی باشد ) سریعتر اقدام گردد.