⭕️ آخرین دستورالعمل سازمان امور مالیاتی ( ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۹ ) در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی طی سال ۱۳۹۹

◾️ایا مطلع هستید چنانچه نسبت به پرداخت مانده بدهی ( که برگ قطعی آن از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۹ ابلاغ شده باشد) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ برگ قطعی ( برای هر عملکردی باشد ) اقدام نمایید جرایم مالیاتی قابل بخشش ؛ به میزان ۱۰۰ درصد بخشوده خواهد شد .

◾️و البته این را هم بدانیم که مدت یادشده برای برخی مشاغل آسیب دیده از کرونا که فهرست آن رسما از ناحیه سازمان امور مالیاتی اعلام شده ۲ ماه در نظر گرفته شده است.