⭕️ کسر هزینه های پزشکی از درآمد مشمول مالیات

🔹بخشنامه مالیاتی مرتبط با ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم

🔺با توجه به اینکه جدول هزینه های پزشکی انجام شده توسط مودی در فرم اظهارنامه مالیاتی هر یک از صاحبان مشاغل و به عنوان یکی از اقلام کاهنده ی درآمد مشمول مالیات درج شده است، بنابراین مودیان مالیاتی که درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور را دارند، می بایست هزینه مورد نظر را در فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را در زمان تسلیم اظهارنامه و یا هنگام رسیدگی در پاسخ به دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

🔺در صورتی که مودی در زمان تسلیم اظهارنامه ، هزینه پزشکی انجام شده ی خود و افراد تحت تکفل را در جداول موردنظر در اظهارنامه درج ننماید ، چنانچه قبل از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته اقدام نماید، اداره امور مالیاتی مکلف است با رعایت مقررات، در صورت احراز ، مراتب را در تنظیم گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ملحوظ نظر قرار داده و با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نماید.

🔺چنانچه مودی بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ، درخواست استفاده از تسهیلات مقرر را داشته باشد، در این گونه موارد کسر هزینه های مذکور از درآمد مشمول مالیات، با رعایت مقررات، پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۳۸ ( رئیس امور مالیاتی ) ، ۲۴۴ ، ۲۴۷ ( هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر ) و ۲۵۱ مکرر ( حل اختلاف مالیاتی برون سازمانی ) قانون مالیاتهای مستقیم امکانپذیر خواهد بود .