🔘 برداشت از حساب‌های صادرکننده چک در صورت کسری

🔹نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون چک: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک تکافوی مبلغ چک را ندهد، دارنده چک می تواند از بانک تقاضا کند که از سایر حساب های صادرکننده چک در همان بانک مبلغ کسری چک را به وی پرداخت کند. در غیر اینصورت اگر کماکان چک برگشتی باشد و در واقع موجودی وجود نداشته باشد که به دارنده پرداخت شود، دارنده می تواند گواهینامه عدم پرداخت را از بانک مطالبه کند.

🔹دارنده چک باید دقت داشته باشد که این گواهینامه عدم پرداخت حتما دارای کد رهگیری باشد. سپس با این گواهینامه عدم پرداختی که دارای کد رهگیری است می تواند به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی برای پیگیری مطالبات خود مراجعه کند.