⭕️ ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مالیات بر درآمد کشاورزی و درآمدهای مرتبط با آن

🔸بخشنامه مورخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۹۸ در خصوص بهره مندی از معافیت مالیاتی درآمدهای کشاورزی برای اشخاص حقیقی از جمله درآمدهای صادراتی مرتبط با ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم حتی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه

🔸بخشنامه مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۶ در خصوص معافیت مالیاتی دریافتی های بیمه ای ناشی از جبران خسارت وارده به فعالیت های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم