🔰 بخشنامه مالیاتی شماره ۳۰/ ۴/ ۱۳۰۴۳/ ۶۴۸۰۲ تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۷۴

🔘چون درخصوص مطالبه مالیات بر درآمد حقوق و نحوه حل اختلاف و مسئله مرور زمان آن ابهاماتی بروز نموده است لذا جهت رفع ابهام لزوماً متذکر میگردد :

🔳 مطابق مقررات ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ در موارد تخلف کارفرما از تکالیف مقرر در ماده ۸۵ قانون مذکور ، مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده ۱۵۷ قانون مذکور قابل مطالبه است و بنا به تصریح ماده ۹۰ مزبور ، چنانچه پرداخت کنندگان حقوق ظرف سی روز ازتاریخ مطالبه مالیات اعتراض نمایند ، این اعتراض قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی ذیربط بوده و در نتیجه مقررات ماده ۲۳۸ قانون یاد شده دراین مورد جاری نمی باشد .

🔳 النهایه در مواردیکه با اسناد و مدارک مربوط اثبات شود که مالیات متعلق توسط کارفرما بموقع کسر ولی بحساب مربوط واریز نگردیده است ، وصول این مالیات از کارفرما مشمول مرور زمان نخواهد بود.

🔳 ضمناً یادآورمی شود در موارد مطالبه مالیات حقوق ازپرداخت کنندگان حقوق بایستی مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم دقیقاً رعایت و مستندات مطالبه مالیات بخصوص نام و مشخصات و سمت حقوق بگیران و نیز مدت اشتغال و میزان حقوق هر یک در گزارش مربوط قید گردد.

▪️مفاد این بخشنامه به تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز رسیده است .