🔘 مالیات بر ارث ◾️ارث به کلیه اموال، بدهی ها، حقوق و وظایف شخص پس از فوت وی گفته میشود که به شخص دیگری منتقل میگردد.که اگر پس از درگذشت شخصی،مالی از وی به وارثان برسد، این دارایی،مشمول پرداخت مالیات میگردد.

◾️مالیات بر ارث، گونه ای مالیات مستقیم و از نوع مالیات بر دارایی است. مهمترین سوال مطرح در ارتباط با مالیات بر ارث این است که مالیات بر ارث چند درصد است یا به عبارت بهتر نرخ محاسبه مالیات بر ارث به چه صورت میباشد.

🔹در قانون گذشته (متوفیان تا پایان سال ۱۳۹۴ )، مالیات بر ارث، برطبق میزان ترکه متوفی و تعداد وراث متفاوت میباشد: بدین ترتیب که ماترک متوفی ارزشگذاری شده، پس از کسر دیون و هزینه ها،سهم هر ورثه مشخص میشود و پس از اعمال معافیتها، طبق جدول قانون مالیاتهای مستقیم،میزان مالیات بر ارث هر ورثه تعیین وپرداخت میشود و پس از پرداخت مالیات و صدور گواهی واریز مالیات بر ارث، امکان انتقال ترکه فراهم میشود.