⭕️ آیا می دانید با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، بسیاری از مودیان گروه دوم و سوم شغلی ، تکلیفی به ارسال فهرست معاملات ندارند ؛

🔘 ابطال بند ج ماده ۹ ایی🔘 ابطال بند ج ماده ۹ ایین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۹۴ طی رای مورخ ۲۸/ ۸/ ۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت ادارین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۹۴ طی رای مورخ ۲۸/ ۸/ ۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری