الزام دریافت کنندگان سکه در سال ۱۳۹۸ نسبت به اجرای مقررات تعیین مالیات مقطوع

خریداران سکه از بانک مرکزی که سکه های خود را تا ۱۸۵ قطعه در سال ۹۸ دریافت داشته اند در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ( تا پایان مرداد ۹۹ ) الزاما مشمول مالیات مقطوع سکه موضوع دستورالعمل مورخ ۲۲/ ۵/ ۱۳۹۹ خواهند بود که وفق مقررات قابل مطالبه و وصول می باشد خواهند بود .

◾️این دسته از مشمولان مالیات مقطوع سکه ، چنانچه به مالیات سکه اعتراض داشته باشند ، اعتراض آنان برابر مقررات در هیات حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی خواهد بود .

⭕️ میزان مالیات مقطوع سال ۱۳۹۸ قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه

🔹۱ . تا ۱۰ سکه مشمول مالیات نمی باشد
🔹۲ . نسبت به مازاد ۱۰ سکه تا ۳۰ سکه ، به ازای هر سکه ۴۰۰ هزار تومان
🔹۳ . نسبت به مازاد ۳۰ سکه تا ۵۰ سکه ، به ازای هر سکه ۵۲۰ هزار تومان
🔹۴ . نسبت به مازاد ۵۰ سکه تا ۱۸۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۶۵۰ هزار تومان