ابلاغیه مورخ ۱۵/ ۵/ ۱۳۹۹ سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی

ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی : کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان‌همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان‌در اختیار او بگذارند.

🔹بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یاقسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای‌کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند.

🔹بازرسان سازمان حق‌دارند کارگاه‌ های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند ودارای همان اختیارات و مسئولیت‌ های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.