🔰 نظر مشورتی مورخ ۱۵/ ۹/ ۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹۱ . با توجه به قید حسب مورد در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم ، دادگاه مجازات مرتکب بزه فرار مالیاتی را چگونه باید تعیین کند؟ آیا تمام مجازات های درجه شش باید مورد حکم قرار گیرد؟

🔹۲ . منظور از قید سایر مراجع قانونی در تبصره ذیل ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم کدام مراجع هستند؟ آیا رئیس دادگستری یا دادستان یا هر یک از قضات دیگر دادگستری ، مصادیق آن می باشند؟

🔹۳ . آیا وکیل دادگستری که از فیش مربوط به پرداخت مالیات بر روی چندین پرونده استفاده می کند مرتکب بزه فرار مالیاتی شده است؟

🔹۴ . آیا دادگستری باید مراتب بزه فرار مالیاتی را ابتدا به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام و پس از اعلام جرم توسط آن مقام، رسیدگی کند یا این که دادستانی انتظامی مالیاتی باید ابتدا اقدام به طرح شکایت کند؟