⭕️ پاسخ مورخ ۲۹/ ۷/ ۹۸ مدیرکل وقت دفتر تنظیم مقررات و … سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛

🔺۱ . تاکید به الزام قانونی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی ( کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی ) فارغ از حجم تراکنش های بانکی آنان و

🔺۲ . الزام شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت ( PSP ها ) به ارائه خدمات به مشمولین ملزم به استفاده از دستگاه های کارتخوان بانکی فارغ از حجم تراکنش های کارتخوان

🔺و ۳ اینکه … صرفاً تراکنش های بانکی متصل به کارتخوان ، تعیین کننده میزان مالیات قانونی مودیان نمی باشد.