داشتن پرونده مالیاتی برای صاحبان همه دستگاه‌های کارتخوان الزامی شد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: از معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: از ۲۲ دی ۱۲۰ هزار کارتخوان و پوز بانکی فاقد پرونده مالیاتی و یا پرونده‌هایی که مالک آنها فوت شده قطع ارتباط شده‌اند۲۲ دی ۱۲۰ هزار کارتخوان و پوز بانکی فاقد پرونده مالیاتی و یا پرونده‌هایی که مالک آنها فوت شده قطع ارتباط شده‌اند