بخشنامه مالیاتی مورخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۹۹ در خصوص ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص حمایت های مالیاتی

تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و تمدید مهلت مراجعه جهت اعمال ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
🔹تمدید مهلت بخشودگی جرائم تجمیع عوارض
🔹تمدید مهلت اظهارنامه ارزش افزوده دوره پاییز و زمستان ۹۹
🔹عدم نیاز به گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
🔹توقف عملیات اجرایی
🔹تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد برخی اشخاص حقوقی
🔹تمدید مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده