🔰 قابل توجه مودیان مالیات بر ارث / اموال مشمول و خارج از شمول مالیات بر ارث ⚫️ براساس اصلاحیه مورخ ۳۱/ ۴/ ۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم، برای متوفیان تاریخ ۱/ ۱/ ۹۵ و بعد از آن اموال مشمول و خارج از شمول مالیات بر ارث عبارتند از :

■ اموال مشمول

•سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار (به استثنای سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها) و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها

•سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها طبق مقررات مزبور

•حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است

•انواع وسائل نقلیه موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی

•املاک و حق واگذاری محل

•اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است

■ اموال خارج از شمول

•وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و دیه.

•اموالی که برای سازمانها و موسسه های مذکور در ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمانها و موسسه‌های مذکور.

•اثاث البیت محل سکونت متوفی

•اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گرفته باشد ( در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب خواهد شد).

■ معافیت وراث شهدای انقلاب اسلامی از مالیات بر ارث

•وراث طبقات اول و دوم ، نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.