🔘 دو مصوبۀ مالیاتی کمیسیون تلفیق :

🔺کاهش پنج درصدی مالیات واحدهای تولیدی
🔺معافیت مالیاتی اصناف تا سقف سالانه ۱۰۰ میلیون‌تومان سود

🔸معافیت ۱۰۰ میلیون تومان از سود ، چگونه اعمال خواهد شد … منتظر بمانیم