⭕️ ابلاغیه مورخ ۳/ ۲/ ۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص حکم بند (۱) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر ؛

🔹آن بخش از هزینه‌های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود، صرفاً در صورت ثبت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به تفکیک کد ملی فرد دریافت کننده حمایت) از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهد شد.