🔰 ابراهیم درستی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران در مصاحبه با مهر در خصوص اظهارات جناب مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اینکه «برای حمایت صنوف آسیب دیده ناشی از کرونا مالیات امسال برحسب درآمد اخذ می‌شود» گفت: این اظهارات آقای مسیحی دو نکته دارد،

◾️اول اینکه مگر تا امروز سازمان مالیاتی بر مبنای دیگری مالیات دریافت می‌کرده است؟ اگر این طور است به استناد کدام قانون دلایل دیگری جز درآمد مبنای دریافت مالیات توسط سازمان بوده است؟

◾️نکته دوم اینکه آیا سازمان امور مالیاتی اجرای دقیق قانون دریافت مالیات بر مبنای درآمد را امتیازی به کسب و کارهای آسیب دیده می‌داند؟ آیا جز این است که این حق مسلم فعالان اقتصادی است و سازمان می‌بایست همواره طبق قانون بر این روال عمل کند؟