مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت

ز مصوبات نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی نرخ مالیاتی واحدهای تولیدی بود.

🔺براین اساس نرخ مالیات واحدهای تولیدی حقوقی ( موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم ) از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.