🔰 بخشنامه مورخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۹۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی جزءهای ۴ الی ۱۰ بند ج مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

۴ . موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ ۱/ ۹/ ۱۳۹۹ تا ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۹ باشد، و نیز احکام اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۹ قانون ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می شود .

۵ . بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۸۱ به شرط پرداخت اصل مایلات و عوارض از اول آذر تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید می شود .

۶ . مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و سر رسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی به مدت یک ماه تمدید می شود .

۷ . صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۹ نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

۸ . کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۹ برای اشخاص حقیقی موقوف الاجرا می شود .

۹ . آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۱۰) قانون مالیات های مستقیم که در بازه زمانی ۱/ ۹/ ۱۳۹۹ تا ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۹ باشد ، تا تاریخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۹ تمدید می شود .

۱۰ . مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده (۲۷۲) قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده مذکور ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده می باشند حداکثر تا تاریخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۹ تمدید می شود .