⭕️ جمع آوری کارتخوان از ناحیه برخی از پی اس پی ها

🔸در حالی که سازمان امور مالیاتی بسیاری از مودیان و گروه های شغلی را به نصب و استفاده از پایانه های فروشگاهی (کارتخوان) مکلف نموده و این تکلیف بزودی عموم صاحبان مشاغل در راستای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فرا می گیرد ، برخی شرکتهای PSP ( ارائه دهنده دستگاه کارتخوان ) به دلایل کم بودن تعداد تراکنش های یک دستگاه ، مبادرت به جمع آوری آن می کنند.

🔸شنیده ها حکایت از آن دارد که برخی شرکت های psp ( شرکت های ارائه دهنده دستگاه کارتخوان ) به دلیل آنچه که تعداد تراکنش ناکافی یا … اعلام شده ، نسبت به جمع آوری دستگاه کارتخوان اقدام می نماید ، حال آنکه از حیث مالیاتی ، مودی موردنظر ملزم به داشتن کارتخوان و استفاده از آن می باشد .

🔸اگر چه احتمال فعالیت کسبی ضعیف و یا استفاده به ندرت از دستگاه کارتخوان ( بنا به دلایلی همچون فرار مالیاتی ) برای تعدادی مودی مالیاتی مشمول نصب و استفاده از آن وجود داشته ولی این موضوع دلیلی برای جمع آوری و یا ممانعت از ارائه دستگاه کارتخوان به مودی مالیاتی نخواهد بود .