🔰 اعلام زمان اجرای اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی [ البته بر اساس حکم ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ – قابل اجرا از ابتدای ۹۵ ]

🌀معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه لیست اطلاعات خانه‌های خالی ناقص است، گفت: در صورت تکمیل اطلاعات، اخذ مالیات از خانه‌های خالی از دو هفته دیگر شروع می‌شود.

🌀هادی خانی، درباره روند بررسی فهرست ارایه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از خانه‌های خالی برای آغاز اخذ مالیات اظهار داشت: بحث ارسال پیامک و احراز خالی بودن خانه‌ها بر عهده سازمان امور مالیاتی نیست و این اقدامات باید توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شود. سازمان امور مالیاتی بدون اینکه دخالتی در احراز خالی بودن خانه‌ها داشته باشد، مطالبه مالیات را انجام می‌دهد.

🌀وی با بیان اینکه برابر قانون مقام احراز خالی بودن خانه‌ها و تشخیص آن وزارت راه وشهرسازی است، ادامه داد:

🔺به طور مستمر جلساتی با وزارت راه و شهرسازی درباره رسمیت پیدا کردن لیست خانه‌های خالی برگزار می‌کنیم. در این اطلاعات نواقصی وجود دارد و سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی را به ویژه اطلاعاتی مانند سال ساخت، مدت زمان خالی بودن خانه را درخواست کرده است.

🔺این اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی برای محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی بسیار مهم است و می‌توانند در میزان مالیات بسیار اثرگذار باشند که بعضا در لیست ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی نواقصی در این اطلاعات وجود دارد.

🔺به محض اینکه طبق قانون اطلاعات درباره خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به صورت رسمی به سازمان امور مالیاتی تحویل شود، مطالبه مالیات را آغاز می‌کنیم

🔺اگر اطلاعات کامل نشود و مراحل اجرایی آن را به صورت کامل نتوانیم طی کنیم، مطالبه مالیات از افرادی که دارای خانه های خالی هستند، می تواند تبعات و اعتراضاتی را به همراه داشته باشد، ممکن است بر پایه این اطلاعات دریافتی برای فردی به ازای خانه خالی، مالیاتی را مقطوع کنیم در حالی که اطلاعات کاملی از آن در اختیار نداریم.