مهمترین بند از بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی

ز جمله مهمترین دستور در بخشنامه سازمان امور مالیاتی و شاید مهمترین بند ، همین بند ۱۸ می باشد. بندی که در آن ، مهمترین اسناد و مدارک جهت تعیین وضعیت مالیاتی هر یک از تراکنش ها را “اظهارات مکتوب مودی” دانسته است .

✍️شنیده ها و دیده ها حکایت دارد از اینکه ، به هیچیک از اظهارات مکتوب مودی در این خصوص توجهی نشده و بی محابا نسبت به تعیین درآمدِ واریزی های نامشخص به حساب مودی اقدام می گردد.

✍️مواردی همچون ؛ این حرفا چیه ، شما باید ثابت کنی، برای ما دلیل بیار، ما میزنیم برو هیات درستش کن، کو وقت ، کاری نمی تونی بکنی و … از ناحیه ماموران مالیاتی رسیدگی کننده از جمله دلایلی می باشد که اظهارات مکتوب مودی که بنا به حکم بند ۱۸ بخشنامه مهمترین اسناد و مدارک می باشد، کنار گذاشته می شود.