🔘 ماده ۱۱ از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 🔸بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان [ امور مالیاتی ] ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون [ تا ۱/ ۹/ ۱۳۹۹ ] نسبت به ساماندهی دستگاه­های کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاه­های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه­های اقتصادی، به هر یک از پایانه­ های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

🔸پس از تخصیص شناسه مذکور ،

کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاه های کارت خوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش های بانکی شامل؛

مانده اول دوره،
وجوه واریزی،
وجوه برداشت شده، و
مانده آخر دوره

هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت بر خط در اختیار سازمان قرار دهد.