رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارجاع عدم همکاری سازمان مالیاتی برای پیاده سازی نظام جامع هوشمند مالیاتی به قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از چالشهای اصلی نظام اقتصادی کشور موضوع مالیات است، ناکارآمدی نظام مالیاتی یکی از دلایل ناترازی بودجه محسوب می‌شود. در ارتباط با این موضوع اقدامات مهمی در حوزه قانون گذاری انجام شده است اما در حوزه اجرا، شاهد عدم اجرای قوانین بودیم که در نهایت این چالش منجر به نشت مالیاتی و فرار مالیاتی شده است.

◾️به دلیل اهمیت این موضوع و لزوم رسیدگی به مواردی که باید از سوی دستگاهها اجرا میشد موضوع عدم اجرای قانون و تمکین از سوی دستگاهها، در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است.

◾️بر این اساس طبق ماده ۲۳۴ ایین نامه داخلی مجلس اگر ۱۰ نفر نماینده و یک کمیسیون در خصوص عدم اجرای مقررات موضوعی را در دستور کار قرار دادند بعداز تصویب در صحن علنی تخلفات مربوطه به دستگاه اجرایی ارجاع خواهد شد.

◾️محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در همین رابطه گفت: کلیات عدم تمکین سازمان مالیاتی و سایر دستگاهها در کمیسیون تصویب شد و در حال حاضر محورهای این مصوبه در حال نهایی شدن است تا ظرف یکی دو هفته آتی تصویب نهایی انجام شود.