احکام مالیاتی قانون برنامه ششم در حوزه ورزش طی سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ که به عنوان هزینه قابل قبول شناخته می شود ؛

بند چ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه :
🔹 الف) هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی، با تایید وزارت ورزش و جوانان، هزینه قابل قبول مالیاتی به شمار می رود.
🔹 ب) کمک به وزارت ورزش و جوانان با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

🔘 بند ج ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه :
🔹 هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

🔘 بند ث ماده ۶۵ قانون برنامه ششم توسعه :
🔹 هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می گیرد.