🔰 با ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم که مشتمل بر اصلاح کامل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم نیز می باشد …

🔹در صورتی که یک واحد مسکونی در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز از یک سال [ سال مالیاتی – که خود تعریف دارد ، به ماده ۱۵۵ ق.م.م مراجعه شود ] سکنه یا کاربر باشد به عنوان «خانه خالی» محسوب می‌شود.

🔹در این صورت، مالک این واحد در سال اول، هر ماه معادل ۶ برابر مالیات بر اجاره، سال دوم، در هر ماه معادل ۱۲ برابر مالیات بر اجاره و سال سوم به بعد در هر ماه معادل ۱۸ برابر مالیات بر اجاره مشمول مالیات بر خالی بودن واحد مسکونی خواهد شد.