آخرین دستورالعمل سازمان امور مالیاتی ( ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۹ ) در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی طی سال ۱۳۹۹

ایا مطلع هستید چنانچه نسبت به پرداخت مانده بدهی ( که برگ قطعی آن از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۹ ابلاغ شده باشد) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ برگ قطعی ( برای هر عملکردی باشد ) اقدام نمایید جرایم مالیاتی قابل بخشش ؛ به میزان ۱۰۰ درصد بخشوده خواهد شد .

◾️و البته این را هم بدانیم که مدت یادشده برای برخی مشاغل آسیب دیده از کرونا که فهرست آن رسما از ناحیه سازمان امور مالیاتی اعلام شده دو ماه در نظر گرفته شده است.