⭕️ مهم برای همه 🔸صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم منوط به پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی ( تمامی بدهی های مالیاتی قطعی شده مربوط به مالیات بر درآمد و حسب مورد ، مالیات های تکلیفی ، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیات های مستقیم ) مودی می باشد .

🔸لذا می بایست جداً از تاخیر در صدور گواهی به منظور وصول بدهی های غیر قطعی و یا مطالبه بدهی های خارج از شمول ( از جمله بدهی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بدهی مالیاتی اشخاص ثالث در همان محل ) اجتناب شود.