صورتحساب نمونه جهت فروش به مصرف کننده نهایی

🔘 مودیان مالیاتی خریدارِ مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده توجه داشته باشند ، مالیات ها و عوارض مندرج در صورت حساب های صادره توسط ماشین های فروش ، به دلیل عدم درج مشخصات خریدار ، قابل محاسبه به عنوان اعتبار مالیاتیِ قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا استرداد توسط خریدار بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود .

 

🔺 در مواردی که ایندسته از خریداران خواهان کسب اعتبار مالیاتی مبنی بر مالیاتهای پرداختی به اینگونه فعالان اقتصادی باشند ، باید صورتحسابی مطابق نمونه موردنظر سازمان امور مالیاتی از فروشنده درخواست نمایند و یا اینکه از فروشنده بخواهد تا اطلاعات کامل وی را به عنوان خریدار در صورتحساب فوق قید و آن را مهر و امضاء نماید .