نامه مورخ ۲۵/ ۹/ ۱۳۹۹ مدیرکل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی عنوان رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص؛

عدم نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی برای صدور، تجدید و یا تمدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۹

◾️نظر به استعلام های ارسالی به ادارات امور مقرر گردید؛ بلافاصله پس از دریافت استعلام سیستمی ، پاسخ مربوط مبنی بر بلامانع بودن صدور یا … پروانه کسب و کار به لحاظ مالیاتی ، به صورت بر خط و بدون بررسی وضعیت بدهی مودی ، صادر و ارسال گردد .