ملاک تعیین مالیات اجاره برای موجرانی که مستاجر آنها اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد چگونه هست ؟

🔸اگر قرارداد اجاره مبین فقط اجاره پرداختی ( به هر مبلغ ) باشد ، همان مبلغ اجاره پرداختی ، ملاک و مبنای درآمد و مالیات برای موجر خواهد بود .

 

🔸اگر قرارداد اجاره مبین رهن کامل و یا رهن ( ودیعه ) به همراه مبلغی به عنوان اجاره باشد ، ملاک و مبنای درآمد و مالیات برای موجر مبلغ محاسبه شده برابر جدول املاک مشابه خواهد بود.

 

🔺🔺توجه اینکه ملاک تعیین مالیات مکسوره توسط موجران موردنظر ( برابر حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م )، اجاره پرداختی خواهد بود . یعنی چنانچه قرارداد اجاره مبین رهن کامل باشد ، مستاجر تکلیفی به کسر مالیات ندارد و چنانچه قرارداد اجاره مبین اجاره پرداختی و مبلغی به عنوان رهن باشد ، ملاک مالیات مکسوره ، مبنایی از میزان اجاره پرداختی خواهد بود .