اظهارنظر مورخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۹۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی عنوان اداره کل امور مالیاتی … در خصوص ؛

🔸مشمولیت مقررات ارزش افزوده نسبت به اشخاص ارایه دهنده خدمات اعتباری تامین منابع مالی با ماخذ سود و کارمزد دریافتی شرکت های کارگزاری از مشتریان ( مابه ازاء خدمات تامین مالی )