قابل توجه مودیان مالیاتی مشمول تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم

با توجه به بند (۱۰) مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م که آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی یاد شده آن­ها از تاریخ صدور مصوبه ( ۱/ ۹/ ۱۳۹۹ ) و تا قبل از ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۹ باشد

تا تاریخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۹ تمدید می‌گردد.

◾️همچنین با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مالیات­های مستقیم و نظر به تعطیلی رسمی جمعه آخر آبان ماه سال جاری ( ۳۰/ ۸/ ۱۳۹۹ ) حکم مذکور شامل کلیه صاحبان مشاغل مشمول تسلیم صورت های مالی حسابرسی شده عملکرد سال ۱۳۹۸ می گردد.