⭕️ مستنبط از دلایل آرای شعب دیوان عدالت اداری در خصوص غیر قانونی بودن مطالبه مالیات متمم ناشی از تراکنش های بانکی برای عملکرد تا ۱۳۹۴

✍️بر اساس قاعده “قبح عقاب بلابیان” چنانچه در سنوات قبل از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ هم مدنظر قانونگذار مبنی بر وصول مالیات از تراکنش های بانکی ، بوده بایستی به صراحت بیان می گردید تا مودی مستندات لازم مربوط به تراکنش های بانکی خود را متناسب با هر تراکنش بانکی ثبت و ضبط نموده تا موقع رسیدگی واحد مالیاتی در اختیار آنان قرار می داده تا از این طریق تراکنش های غیرمرتبط و غیر مشمول دقیقا مشخص و مستثنی شود .