مستنبط از دلایل آرای شعب دیوان عدالت اداری در خصوص غیر قانونی بودن مطالبه مالیات متمم ناشی از تراکنش های بانکی برای عملکرد تا ۱۳۹۴

بر اساس قاعده “قبح عقاب بلابیان” چنانچه در سنوات قبل از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ هم مدنظر قانونگذار مبنی بر وصول مالیات از تراکنش های بانکی ، بوده بایستی به صراحت بیان می گردید تا مودی مستندات لازم مربوط به تراکنش های بانکی خود را متناسب با هر تراکنش بانکی ثبت و ضبط نموده تا موقع رسیدگی واحد مالیاتی در اختیار آنان قرار می داده تا از این طریق تراکنش های غیرمرتبط و غیر مشمول دقیقا مشخص و مستثنی شود .