از جمله دلایل در آرای شعب دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی بودن مطالبه مالیات متمم از مودیان برای عملکرد تا سال ۱۳۹۴ ناشی از گردش حساب های بانکی ( تراکنش )؛

هرگونه مطالبه مالیات متمم مستند به ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم ، مستلزم اسناد و مدارک درآمدی یا فعالیت های کتمان شده ای است که در زمان تعیین درآمد مشمول مالیات [ اولیه ] یا دسترسی به آن وجود نداشته یا مودی مالیاتی از ارائه آن خودداری نموده است حال آنکه امکان دست یابی به تراکنش های بانکی علی الاصول برای واحد مالیاتی وجود داشته است، در نتیجه عدم انجام تکالیف قانونی به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات یا عدم توجه فعالیت های درآمدی مودی، برخلاف مفاد ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم بوده و هرگز درآمد کتمان شده محسوب نمی شود.