🔘 تسلیم رونوشت گزارش رسیدگی و همچنین اجرای قرار به مودی

◾️در صورت درخواست مودی یا وکیل یا نماینده قانونی وی ، اداره امور مالیاتی یا هیات های حل اختلاف مالیاتی موظف است حسب مورد رونوشت جزئیات گزارش را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است و همچنین گزارش اجرای قرار را به وی اعلام نموده و هرگونه توضیحی را که دراین خصوص بخواهد به او بدهند .

◾️چنانچه رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی منجر به صدور قرار اعم از رسیدگی یا رفع نقص شود ابلاغ نسخه ای از قرار صادره جهت اطلاع مودی الزامی می باشد.