🔘 توجه داشته باشیم برابر بخشنامه ابلاغی سازمان امور مالیاتی ◾️صاحبان مشاغل و حرفی که ؛

🔹۱ . درآمد ابرازی ( فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات ) دو سال قبل آنها و یا،

🔹۲ . آخرین درآمد قطعی شده آنها ( فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت )

🔸🔸بیش از ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مساوی یا کمتر از ۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد ( مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی )

◾️به عنوان مودی گروه دوم شغلی محسوب شده و از ابتدای سال ۱۴۰۰ مکلف به انجام تکالیف مقرر موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم خواهند بود.