🔘 توجه داشته باشیم برابر بخشنامه ابلاغی سازمان امور مالیاتی ◾️صاحبان مشاغل و حرفی که ؛

🔹۱ . درآمد ابرازی ( فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات ) بر اساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل ( اظهارنامه تسلیمی خردادماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهارنامه عملکرد می باشد. به عنوان مثال مبلغ فروش و سایر درآمدهای ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ مبنای گروه بندی سال ۱۳۹۹ می باشد ) یا،

🔹۲ . آخرین درآمد قطعی شده ( فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت ) آنها

🔸🔸بیش از مبلغ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد ( مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی )

◾️از ابتدای سال ۱۴۰۰ به عنوان مودی گروه اول شغلی معرفی شده اند.