قابل توجه اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها منتهی به اول مرداد ۱۳۹۹ و تا منتهی به اول مهر ۱۳۹۹ بوده است

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد این دسته از اشخاص که چهار پس از پایان سال مالی یعنی از ۱/ ۹ / ۱۳۹۹ الی ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۹ ( حسب مورد ) خواهد بود تا پایان بهمن ۱۳۹۹ تمدید شده است .