⭕️ نامه مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عنوان دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مبنی بر ؛

🔹 معافیت دفاترخدمات الکترونیک قضایی از مالیات برارزش افزوده [ با توجه به پاسخ مورخ ۵/ ۸/ ۹۷ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ] /