⭕️ بخشنامه مالیاتی مورخ ۸/ ۹/ ۱۳۹۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛

🔸ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که برای سال ۱۳۹۸ از سوی کار گروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.