⭕️ اظهارنظر مورخ ۷/ ۸/ ۹۷ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛

🔹 عدم شمول مقررات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ( قبل از اصلاحیه ) و ماده ۱۶۹ ( پس از اصلاحیه ) – مطالبه جرایم – از اشخاص حقیقی دارای فعالیت مندرج در ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم/