مالیــات بــر ارث وجوه نقد در حساب های بانکی

مالیــات بــر ارث حساب های بانکی برای متوفیان از سال ۹۵ به بعد ۳ درصد می باشد یعنی ۳ درصد کل وجوه حساب بانکی؛ به عبارتی حساب ها و سپردهای بانکی از سال ۹۵ تا کنون از هیچ معافیت مالیاتی بهره مند نیستن و از کل سپرده ۳ درصد به عنوان مالیات لحاظ میشود .

🔸🔸 البته این نرخ برای وجوه در بانک ها و موسسات غیر بانکی مجاز بوده و در سایر موارد نرخ متعلقه ۱۰ درصد از وجوه می باشد .