توجه داشته باشیم ، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص ، فقط در راستای بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی انجام می شود .

بخشنامه فوق حاوی بندهای مفید و جالب توجه در راستای تعامل با مودیان مالیاتی تنظیم و صادر گردیده و هرچند بعضا و به درستی مورد توجه ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به تراکنش بانکی مودیان ، قرار نگرفته ولی صاحبان تراکنش که برای آنان مالیات ناشی از تراکنش های واریزی ، مطالبه شده می توانند ضمن اخذ گزارش رسیدگی و مطابقت آن با هریک از بند های بخشنامه نسبت به تنظیم لایحه و تعدیل درآمد مشخصه اقدام نمایند .