مغایرت اطلاعات واصله با آنچه که مودی حقیقی یا حقوقی طی اظهارنامه مالیاتی خود اعلام داشته ، کتمان درآمد محسوب و باستناد ماده ۱۹۲ ق.م.م ، مشمول ۳۰٪ جریمه کتمان غیرقابل بخشش خواهد بود .

✍️ضمنا به یاد داشته باشیم از عملکرد سال ۱۳۹۸ و بعد ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون درج اعداد و ارقام درآمدی و هزینه ای ، به منزله عدم تسلیم اظهارنامه و مشمول جریمه مقرر خواهد بود .